www.docload.spb.ru

, , .
. .
. !
- ! !

 

 

30 1986 . N 1982

 

 

 

 

 

Occupation safety standards system. Fire engineering.

Terms and definitions

 

12.2.047-86

( 5236-85)

 

00

 

48 5400

 

12.2.047-80

 

30 1986 . N 1982 01.07.1987.

.

: .. , .. , .. .

. . .. .

30 1986 . N 1982.

 

.

, , , .

5236-85.

. - . - "".

, , .

, , , , . , .

, , "" .

(D) .

.

, - , - .

 

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

──────────────────────────────────┴───────────────────────────────

 

1. # #

. & & ,

D. Brandschutztechnik , ,

2. # # -

D. Fahrzeuge und Pumpen der ,

Feuerwehr

3. #- ,

# ,

D. Feuerwehrtechnik ,

,

,

4. # # ,

. & -

& , -

D. Angriffsgerte

der Feuerwehr .

.

,

..

 

5. #

#

D. Rettungsgerte der

Feuerwehr

6. # #

D. Hilfsgerte der Feuerwehr -

, -

7. # #

. &

&

D. Feuerlschanlage

8. ##

D. Feuerlschgerte

-

9. #

# , -

D. Brandmeldeanlage ,

, ,

,

()

10. # -

#

D. Persnliche

Schutzausrstung

der Einsatzkrfte

der Feuerwehr

 

11. # # -

. & &

D. Feuerwehrkraftfahrzeug

12. #

#

D. Schaumlschfahrzeug

13. # -

#

D. Pulverlschfahrzeug

14. # -

#

D. Gaslschfahrzeug

15. #

#

16. # -

#

D. Gas-Wasser-Lschfahrzeug

17. # -

#

D. Wasser-Schaum-Lschfahrzeug

18. # - -

#

D. Schaum-Pulver-Lschfahrzeug

19. # # , -

D. Lschfahrzeug

-

20. # # , -

,

D. Tanklschfahrzeug -

-

21. # #

-

D. Gelenkmast

()

,

22. # #

D. Drehleiter

23. #

# - -

D. Atemschutzgertewagen

24. # , -

# -

D. Ventilatorenfahrzeug

25. # , -

#

D. Wasserableitungsfahrzeug ,

,

26. #

#

D. Nachrichten- und ,

Beleuchtungsgertewagen

27. # # , -

D. Laborgertewagen

28. # -

# -

D. Gertewagen

,

-

29. # , -

#

D. Pumpenstationswagen

30. #

#

D. Schlauchwagen

31. # #

D. Kommandowagen

, -

32. # # -

D. Ventilatoraggregat

33. # # -

D. Ventilatoranhnger

34. # # -

D. Mobiler Ventilator

35. # # ,

D. Feuerlschflugzeug

36. # #

D. Feuerlschhubschrauber , -

37. # # ,

D. Feuerlschzug

- -

,

38. # # , ,

D. Feuerlschboot ,

39. # #

D. Motorpumpe der Feuerwehr

40. # -

#

D. Tragkraftspritze

41. # -

#

D. Motorpumpenanhnger

42. # #

D. Feuerwehranhnger

, -

,

43. # # -

D. Feuerlschpumpe

44. # # -

D. Feuerlschtraktor

 

 

45. # #

D. Feuerlschhydrant

46. # # -

D. Unterflurhydrant

47. # # -

D. berflurhydrant

48. # # ,

. & & ,

D. Wandhydrant

,

49. # # -

D. Feuerlschinnenventil

50. # # -

D. Feuerlschauenventil

51. # #

D. Hydrantenflansch

52. # #

. & &

& & ,

D. Feuerwehrschlauch

53. # # -

. &

&

D. Druckschlauch der Feuerwehr

54. # #

. & &

& &

D. Saugschlauch

55. #

#

D. Feuerwehrkupplung

56. # -

#

. & &

& &

& &

D. Schlauchkupplung

57. #-#

D. Blindkupplung

58. #

#

D. Festkupplung mit Innenge-

winde

59. #

#

D. Festkupplung mit Auenge-

winde

60. # #

D. bergangsstck

61. # #

. &&

&&

D. Sammelstck

62. # #

D. Verteiler -

,

63. #n-

# n

D. n-Weg-Verteiler

64. # # -

-

. & & -

D. Saugkorb

65. # # ,

. &&

D. Standrohr

66. # # ,

. &&

D. Strahlrohr

67. # # -

D. Handstrahlrohr

68. # #

D. Wendestrahlrohr ,

69. # # -

D. Wasserstrahlrohr

70. # #

D. Schaumrohr

71. # # -

D. Pulverstrahlrohr

72. # #

D. Kombiniertes Wasser-Schaum-

Strahlrohr

73. # -

#

D. Vollstrahlrohr

74. # -# -

D. Mehrzweckstrahlrohr

75. # #

. && -

D. Tiefsauger , -

,

76. # #

D. Zumischer

77. # # -

D. Schlauchbrcke

78. # #

. & &

D. Schlauchbinde

-

79. # #

D. Schlauchhalter

80. # #

. & ,

& " "

D. Schlauchkassette " "

81. # #

D. Schlauchhaspel

()

82. # #

D. Krmmer -

83. # #

D. Kupplungsschlssel

84. # #

D. Schlaucheinbindeapparat

85. # # -

D. Schlauchwaschvorrichtung

 

 

86. # # -

D. Tragbare Feuerwehrleiter

87. # # ,

D. Schiebleiter

88. #-# ,

-

D. Hakenleiter

89. #-# ,

D. Klappleiter

90. # # ,

D. Steckleiter

91. # #

D. Rutschsack

92. #

#

D. Sprungpolster

93. # , -

#

D. Sprungtuch

94. # #

D. Fangleine

 

 

95. # # -

D. Einreihaken

96. # # -

D. Zughaken

97. # # -

D. Feuerwehraxt

98. # # -

D. Brechstange

99. #

# , -

D. Mechanisiertes Hilfsgert ()

der Feuerwehr

-, -

100. # -

#

D. Handwerkszeug

 

 

101. # # -

D. Isolierendes

Atemschutzgert

102. ## -

D. Atemschutzfiltergert

103. # # -

D. Feuerwehrschutzhelm

104. # # -

D. Feuerwehrgurt

105. # #

D. Feuerwehrgurthaken ,

106. # # -

D. Feuerwehrschutzbekleidung

107. #

#

D. Wrmestrahlenschutzanzug

108. # # -

D. Gasschutzanzug

()

109. #- # -

D. Strahlenschutzanzug

110. # #

D. Feuerwehreinsatzbekleidung -

 

 

111. # -

#

D. Automatische

Feuerlschanlage

112. #

#

D. Manuelle Feuerlschanlage

113. # -

#

D. Wasserfeuerlschanlage

114. #

# , -

D. Sprinkler-

Feuerlschanlage ,

.

.

,

, -

""

""

 

115. #

# ,

D. Drencher-Feuerlschanlage

116. # -

#

D. Shaumfeuerlschanlage

117. # -

#

D. Gasfeuerlschanlage

118. # CO ,

2 -

#

D. Kohlendioxid-

Feuerlschanlage

119. # -

#

D. Stickstoff-

Feuerlschanlage

120. # ,

# -

D. Dampffeuerlschanlage

121. # ,

# -

D. Halon-Feuerlschanlage

-

122. # -

#

D. Pulver-Feuerlschanlage

123. #

# , -

D. Volumenfeuerlschanlage

124. # ,

#

D. Oberflchen-

feuerlschanlage

125. # -

# -

D. Kompakt-(Klein)- ,

Feuerlschanlage -

 

 

126. # # ,

D. Tragbares Feuerlschgert

.

.

 

127. # # ,

D. Fahrbares Feuerlschgert

128. # # -

D. Schaumfeuerlscher

129. #-

# -

D. Luftschaumlscher

130. #

# ,

D. Chemischer -

Schaumfeuerlscher

131. # #

D. Wasserlschgert

132. # # -

D. Pulverlschgert

133. #CO -#

2

D. Kohlendioxidlschgert

134. # #

D. Halonlschgert

135. #

#

D. Kombiniertes

Feuerlschgert

 

 

136. # #

. & &

D. Brandmelder

137. # #

D. Manueller Brandmelder

138. # ,

# ,

D. Automatischer Brandmelder

139. #

# ,

D. Thermomelder

()

140. #

# ,

D. Flammenmelder

141. #

# ,

D. Rauchmelder

142. # ,

#

D. Ionisationsmelder

143. # ,

#

D. Optischer Melder

144. # -

#

D. Brandmeldeempfangs- und

Kontrollgert ,

145. # #

D. Brandwarngert

 

 

# # 27

22

# # 22

# # 25

# # 17

# # 14

# # 16

# # 23

# # 24

# # 15

# # 12

# # 18

# # 11

# # 13

# # 30

# # 26

# # 28

# # 31

19

# # 19

21

# # 21

20

# # 20

# # 95

&& 66

# # 94

# # 36

61

# # 61

# # 3

& & 56

# # 45

# # 47

# # 46

# # 75

& & 56

#-# 57

56

55

# # 58

# # 55

# # 56

# # 59

# # 34

# # 32

# # 33

# # 79

# # 78

# # 140

# # 136

# # 138

# # 141

# # 143

# # 142

# # 137

# # 139

# # 99

# # 100

# # 6

105

# # 105

# # 103

# # 80

# # 81

& & 52

# # 83

# # 82

# # 65

& & 80

# # 108

# # 106

# # 107

# -# 109

49

50

# # 48

# # 49

# # 50

# # 96

#-# 89

# # 87

# # 86

90

#-# 88

# # 98

# # 92

# # 2

& & 11

# # 85

# # 77

# # 39

# # 40

# # 41

# # 43

& & 78

# # 4

& & 4

## 8

# # 131

# -# 129

# # 135

# # 128

# # 127

# # 126

# # 132

#-CO # 133

2

# # 130

# # 134

# # 110

# # 145

76

# # 76

70

# # 60

# # 51

# # 37

93

# # 93

& & 56

# # 104

# - # 144

# # 42

# # 101

# # 62

# n-# 63

## 102

& & 48

54

# # 54

53

# # 53

# # 52

& & 54

& & 53

& & 54

# # 91

# # 35

&& 61

64

# # 64

& & 64

& & 136

# # 10

# # 29

# # 72

69

68

# # 66

# # 72

# # 69

# # 68

# # 70

# # 71

# # 67

71

#- # 74

# # 73

67

&& 65

# # 38

# # 1

& & 1

# # 97

# # 44

&& 61

# # 119

# # 113

# # 117

# # 123

# # 120

# # 116

# # 124

# # 9

# # 7

# # 111

# # 115

# # 125

# # 112

# # 114

# CO # 118

2

# # 122

& & 7

# # 121

# # 5

# # 84

& & 52

88

&& 75

 

 

Angriffsgerte der Feuerwehr 4

Atemschutzgertewagen 23

Atemschutzfiltergert 102

Automatischer Brandmelder 138

Automatische Feuerlschanlage 111

Blindkupplung 57

Brandmeldeanlage 9

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgert 144

Brandmelder 136

Brandschutztechnik 1

Brandwarngert 145

Brechstange 98

Chemischer Schaumfeuerlscher 130

Dampffeuerlschanlage 120

Drehleiter 22

Drencher-Feuerlschanlage 115

Druckschlauch der Feuerwehr 53

Einreihaken 95

Fangleine 94

Fahrbares Feuerlschgert 127

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr 2

Feuerlschanlage 7

Feuerlschauenventil 50

Feuerlschinnenventil 49

Feuerlschboot 38

Feuerlschgerte 8

Feuerlschflugzeug 35

Feuerlschhubschrauber 36

Feuerlschhydrant 45

Feuerlschpumpe 43

Feuerlschzug 37

Feuerlschtraktor 44

Feuerwehranhnger 42

Feuerwehraxt 97

Feuerwehreinsatzbekleidung 110

Feuerwehrgurt 104

Feuerwehrgurthaken 105

Feuerwehrkraftfahrzeug 11

Feuerwehrkupplung 55

Feuerwehrschlauch 52

Feuerwehrschutzhelm 103

Feuerwehrschutzbekleidung 106

Feuerwehrtechnik 3

Festkupplung mit Innengewinde 58

Festkupplung mit Auengewinde 59

Flammenmelder 140

Gasfeuerlschanlage 117

Gaslschfahrzeug 14

Gas-Wasser-Lschfahrzeug 16

Gasschutzanzug 108

Gelenkmast 21

Gertewagen 28

Hakenleiter 88

Halon-Feuerlschanlage 121

Halonlschgert 134

Handstrahlrohr 67

Handwerkszeug 100

Hilfsgerte der Feuerwehr 6

Hydrantenflansch 51

Ionisationsmelder 142

Isolierendes Atemschutzgert 101

Klappleiter 89

Kohlendioxidlschgert 133

Kohlendioxid-Feuerlschanlage 118

Kommandowagen 31

Kombiniertes Feuerlschgert 135

Kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr 72

Kompakt-(Klein)-Feuerlschanlage 125

Kupplungsschlssel 83

Krmmer 82

Laborgertewagen 27

Luftschaumlscher 129

Lschfahrzeug 19

Manuelle Feuerlschanlage 112

Manueller Brandmelder 137

Mechanisiertes Hilfsgert der Feuerwehr 99

Mehrzweckstrahlrohr 74

Mobiler Ventilator 34

Motorpumpe der Feuerwehr 39

Motorpumpenanhnger 41

Nachrichten- und Beleuchtungsgertewagen 26

Oberflchenfeuerlschanlage 124

Optischer Melder 143

Persnliche Schutzausrstung der Einsatzkrfte 10

der Feuerwehr

Pulverlschgert 132

Pulverlschfahrzeug 13

Pulver-Feuerlschanlage 122

Pulverstrahlrohr 71

Pumpenstationswagen 29

Rauchmelder 141

Rettungsgerte der Feuerwehr 5

Rutschsack 91

Sammelstck 61

Saugkorb 64

Saugschlauch 54

Shaumfeuerlschanlage 116

Shaumfeuerlscher 128

Schaumlschfahrzeug 12

Schaum-Pulver-Lschfahrzeug 18

Schaumrohr 70

Schiebleiter 87

Schlauchbinde 78

Schlauchbrcke 77

Schlaucheinbindeapparat 84

Schlauchhalter 79

Schlauchhaspel 81

Schlauchkassette 80

Schlauchkupplung 56

Schlauchwagen 30

Schlauchwaschvorrichtung 85

Sprinkler-Feuerlschanlage 114

Sprungpolster 92

Sprungtuch 93

Standrohr 65

Steckleiter 90

Stickstoff-Feuerlschanlage 119

Strahlenschutzanzug 109

Strahlrohr 66

Tanklschfahrzeug 20

Thermomelder 139

Tiefsauger 75

Tragbares Feuerlschgert 126

Tragbare Feuerwehrleiter 86

Tragkraftspritze 40

berflurhydrant 47

bergangsstck 60

Unterflurhydrant 46

Ventilatoraggregat 32

Ventilatoranhnger 33

Ventilatorenfahrzeug 24

Verteiler 62

Vollstrahlrohr 73

Volumenfeuerlschanlage 123

Wandhydrant 48

Wasserableitungsfahrzeug 25

Wasserfeuerlschanlage 113

Wasserlschgert 131

Wasser-Schaum-Lschfahrzeug 17

Wasserstrahlrohr 69

Wendestrahlrohr 68

Wrmestrahlenschutzanzug 107

Zughaken 96

Zumischer 76

n-Weg-Verteiler 63

 

 

?????? ??????????? ?????????????-?????????? ??????? ????????.??
  Copyright 2008 - 2018, www.docload.spb.ru